A A+

DEFINITII SI ABREVIERI

Petent –  persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, contractant, beneficiar, persoană prejudiciată sau reprezentanți legali ai acestora, așa cum sunt definite de legislația în vigoare;

Reprezentantul petentului – Persoana fizica sau juridica imputernicita/ nominalizata de catre asigurat/ pagubit sa depuna si sa semneze reclamatia in numele acestuia (in cazul persoanelor juridice, reclamatia scrisa trebuie sa contina stampila societatii).

Pentru comunicarea informațiilor, reprezentanții petenților prezintă copia actului de identitate în cazul persoanelor fizice și actul de reprezentare acordat, în original, în formă certificată ori legalizată sau copii ale acestora, semnate pentru conformitate cu originalul, astfel încât să poată fi verificată identitatea părţilor, precum şi calitatea persoanelor semnatare ale actului juridic.

Petitie - cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin intermediul căreia un petent, astfel cum este definit, îşi exprimă nemulţumirea cu privire la activitatea societăților şi brokerilor de asigurare.

Registrul unic de petitii in format electronic securizat – registrul in format electronic securizat, care garanteaza nerepudierea datelor si care cuprinde rubricile prezentate in anexa 3, mentinut pe an calendaristic, cu reinceperea numerotarii de la 01 la fiecare inceput de an, in care sunt inregistrate cronologic, in ordinea primirii, fara ca numerele de inregistrate atribuite sa se repete, toate petitiile, inclusiv cele primite la sediile teritoriale, indiferent de modalitatea de primire a acestora (prin registratura, prin posta electronica, prin sistemul on-line).

Colectivul de analiză și soluționare a petitiilor, denumit in continuare Colectiv – este format din personal de specialitate şi cu experienţă în domeniul asigurărilor, calificat pe clasele de asigurări pentru care societatea este autorizată, care să analizeze toate aspectele sesizate de petenţi, cu respectarea dispoziţiilor legale și/sau contractuale aplicabile fiecărui caz.

Coordonatorul colectivului, denumit in continuare Coordonator/ inlocuitorul acestuia, desemnat de conducerea executiva a ASIROM este raspunzator de activitatea colectivului si de legalitatea solutiei finale adoptate in fiecare caz analizat.

Sistem on-line de primire a petitiilor – sistem accesibil de pe pagina de internet a ASIROM, prin intermediul caruia, petentii pot transmite petitii direct la sediul central.

ASF – Autoritatea de Supraveghere Financiara;

ANPC – Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor;

CASP – Colectivul de analiza si solutionare a petitiilor;

VIG – Vienna Insurance Group;

SAL-FIN – Solutionarea alternativa a litigiilor.