A A+

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL


PENTRU UTILIZAREA ACESTUI SITE ESTE NECESAR SA CITESTI SI SA ACCEPTI ACESTE REGULI 

ASIROM poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit (de exemplu printr-o cerere de asigurare sau printr-un formular de inregistrare, etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele, adresa, CNP-ul, numere de telefon si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati produsele si serviciile noastre. 
        
In conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare, ASIROM prelucreaza datele cu caracter personal, cu respectarea cerințelor legale și în condiții care sa asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 
Prin Date cu caracter personal intelegem orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal inseamna orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. 
Stocarea reprezinta păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.

Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ASIROM se face cu respectarea următoarelor principii: 
• Notificarea. ASIROM este înregistrată ca operator în Registrul general de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal cu  numerele 704, 705 si 11175,  pentru colectarea, prelucrarea si stocarea datelor cu caracter personal ale clientilor/potentialilor clienti, beneficiarilor asigurarilor, membrii familiei persoanelor vizate sau reprezentanţilor legali ai acestora, agentilor de asigurare in scopul serviciilor de asigurari si reasigurari, activitatilor de marketing, studiilor de cercetare, actiunilor de direct –mailing, precum si pentru transferul acestora in state din Uniunea Europeana, in scopul derularii acestor activitati.
• Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu prevederile legale; 
• Scopul bine-determinat. Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri bine determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate; 
• Confidențialitatea. Persoanele care prelucrează, în numele ASIROM, date cu caracter personal au prevăzut în fişa postului, anexa la contractul individual de munca o clauză de confidențialitate;
• Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare; 
• Informarea. Persoanele vizate iau cunostinta despre faptul ca li se vor prelucra date cu caracter personal;  
• Protejarea persoanelor vizate. Drepturile persoanelor vizate sunt : dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiţiei.
• Securitatea. Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate. 

Distribuirea informatiilor 

Datele cu caracter personal se pot comunica între ASIROM şi împuterniciţii acestuia sau între ASIROM sau împuterniciţi ai acestuia şi alte instituţii ori organisme publice sau entităţi de drept public sau privat, care pot folosi informatia in aceleasi scopuri ca si ASIROM. 
In conformitate cu dispozitiile  legislatiei in vigoare, aveti urmatoarele drepturi : de a fi informat, de acces la date, de intervenţie asupra datelor,  de opozitie, de  a nu fi supus unei decizii individuale, de a va  adresa justiţiei.

Puteti solicita de la ASIROM informaţiile prevăzute de lege, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, semnată şi înregistrată la registratura companiei. ASIROM este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Prin acceptarea prezentului formular de consimtamant confirmati faptul ca ati fost informat ca datele dumneavoastra cu caracter personal urmeaza sa fie stocate, prelucrate si utilizate in conditiile legii, si ca sunteti de acord ca aceste Date cu caracter personal (inlcusiv CNP) sa fie prelucrate si utilizate in limitele astfel specificate, pe durata de desfasurare a activitatii societatii, precum si asupra drepturilor dumneavoastra legate de prelucrarea datelor  cu caracter personal de catre ASIROM.